З досвіду роботи

                                                                                       Перед людиною є три шляхи до розуму:

 шлях роздумів – найбільш благородний,

                                                              шлях наслідування – найлегший,

                                                                        шлях особистого досвіду – найважчий.
                                                                                                        Конфуцій

Діяльність учителя вимагає завжди крокували у ногу з часом, цікавитися тим, чим цікавляться наші учні. Адже від освіти сьогодні потрібно більше, ніж вчора. Вже зараз неможливо викладати предмети традиційно, так як у всі галузі нашого життя швидко увійшли інноваційні технології. Досягти бажаних високих результатів в педагогічній діяльності можна лише шляхом підвищення інтересів здобувачів освіти до вивчення предмета. Саме тому я обрала тему, над якою працюю: «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти на уроках математики та інформатики шляхом використання сучасних інформаційних технологій».

     Державний стандарт базової і повної середньої освіти  визначає значення математичної освіти для життєдіяльності особистості в сучасному суспільстві. В ньому зазначено: «…Якість математичної підготовки молодого покоління – індикатор готовності суспільства до соціально–економічного розвитку, мобільності особистості в освоєнні і впровадженні нових технологій, розумінні принципів будови і правильного використання сучасної техніки, сприйманні наукових і технічних ідей. Тобто від якості математичної підготовки залежить науковий, технічний, технологічний, економічний і оборонний потенціал держави».

          Але якісну математичну підготовку неможливо надати молодому поколінню, використовуючи лише традиційні прийоми та методи навчання. Сучасному педагогу необхідно так планувати навчальний процес, щоб кожен  здобувач освіти мав змогу повністю проявити себе, тим самим підвищити якість знань та свій творчий потенціал. За таких умов в сучасній освіті не обійтись без використання педагогічних інновацій.

Викладання математики пов’язане з використанням великого обсягу інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і представити її у вигляді малюнків, фотознімків, таблиць, схем, діаграм, презентацій, тощо. Тому, як вчитель, завжди звертаю особливу увагу на важливість  формування навичок  роботи з ІКТ, наголошую, що вміння знайти необхідну інформацію, опрацювати її, застосувати для вирішення певних завдань та проблем є важливим для здобувачів освіти у період навчання у школі  та у продовж життя.

Основна форма роботи учителя – це урок. "Урок – це дзеркало загальної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції", -  писав В. Сухомлинський.

Готуючись до уроку математики, я ставлю перед собою мету та визначаю, якими методами буду її досягати та які при цьому форми роботи обиратиму. Це залежить від рівня успішності здобувачів освіти, їх вікових та психологічних особливостей, технічного забезпечення та інших чинників. Для мене важливим є внутрішній настрій школярів для реалізації активних форм роботи, використання комп'ютерних технологій, проведення нестандартних уроків, створення умов для самовираження дитини в різних видах діяльності. І від того наскільки вдалим буде вибір технології навчання на певному етапі уроку, залежить досягнення поставленої мети.

На початку уроку використовую технологію проблемного навчання, яка формує нові знання, навички та розвиває здібності, активність, зацікавленість, ерудицію. Наприклад, під час вивчення теми "Сума кутів трикутника" на уроці геометрії в 7 класі пропоную здобувачам освіти накреслити кут, градусна міра якого 1000, потім три кути такою ж градусною мірою. А чи можна накреслити трикутник, щоб кожний його кут був 1000?  Діти пробують практично розв'язати цю проблему та доходять висновку, що це неможливо. Чому? А які кути можна брати, щоб дістати трикутник? Проблемну ситуацію створено. У 6 класі під час вивчення ознак подільності ставлю такі запитання: - Як можна перевірити, чи ділиться число без остачі на 2, 3, 5, 9? (Так, діленням у стовпчик). - А чи можна відповісти на це запитання швидше, не використовуючи ділення? Проведемо гру-експеримент: ви називаєте число, я одразу відповідаю на це запитання, а ви перевіряєте ділення на калькуляторі. Чим же я користуюся під час відповідей? Проблемну ситуацію створено. Велику увагу приділяю усному рахунку, майже на кожному уроці виділяю на це 2-3 хвилини. 

       Інформаційні технології використовую  на уроках різного типу для розв'язання окремих завдань уроку: перевірки домашнього завдання, набуття нових знань, формування нових умінь, закріплення вивченого, виконання тренувальних вправ, контролю рівня навчальних досягнень здобувачів освіти.

     Основними напрямками  підвищення  ефективності уроків математики з застосуванням  сучасних  інформаційних технологій   вважаю: створення презентацій Microsoft Power Point, використання табличного  процесору MS Excel, контрольно-діагностичної системи Test-W, пакета динамічної геометрії DG, педагогічних  програмних  засобів тощо.

       За допомогою програми Microsoft  Power Point урізноманітнюю уроки, використовуючи готові та самостійно створені презентаційні матеріали. Програма стає в пригоді, коли потрібно розв’язати ряд геометричних задач, мінімізувати витрати часу на виконання малюнків. А ввівши казкового героя, невимушено опанувати новий матеріал, працюючи з кожним слайдом, як із сторінкою казки. При побудові складних геометричних фігур, їх комбінацій, перерізів у школярів виникають труднощі, тому вирішити це питання допомагає презентаційний наочний матеріал, який сприяє кращому розвитку просторової уяви здобувачів освіти.

       Табличний процесор MS Excel  використовую для побудови діаграм, що описують динаміку досліджуваних процесів при вивчені в 6 класі теми «Діаграми». Працюючи з електронним процесором MS Excel, школяр  здобуває навички побудови за заданим значенням x і y, дослідження аналізу статистичних даних.

       Навчаючи дітей математики, широко використовую тестові технології  при вивченні нового матеріалу, при закріпленні, при підготовці до тематичного оцінювання, а також при різних видах контролю. Розроблена система різнорівневих тестових завдань для проведення комп’ютерного тестування з використанням тестових оболонок контрольно-діагностичних  систем  «Test-W», «My Test», «1Test»«TestConstructor11» допомагають здійснювати об’єктивне оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів освіти,  готувати школярів до складання державної підсумкової атестаціі та зовнішнього назалежного оцінювання.

       Разом зі мною школярі успішно виконують завдання з моделювання (теми інтеграл, похідна, площа криволінійної трапеції, об’єми тіл обертання) та задачі на побудову у програмах GRANDG (динамічна геометрія), GEOGEBRAТакож у цих програмах ми будуємо  і досліджуємо графіки функцій.

За допомогою комп'ютера легко створити на уроці цікаву ігрову ситуацію. Здобувачі освіти з захопленням відправляються на пошуки піратських скарбів, фантастичних світів, в космічні подорожі, але для цього їм доведеться засвоїти певні математичні знання та отримати необхідні математичні навички.

В онлайн-сервісі «Learningapps» є безліч цікавих завдань для тренування основних математичних дій. Дуже цікавою є робота із створення кросвордів, сканвордів і т.п. Це легко виконується за допомогою сервісів «Crosswordus», «Фабрика кросвордів». Для створення вікторин – «Kahoot».

Для створення наочностей, ментальних карт, хмарок понять дуже цікавими є програми «Tagul», «Bubbl.Us», «Mindomo», «Easelly».

          Ефективною є технологія інтерактивного навчання: мозковий штурм, сніжна грудка, асоціативний кущ, робота в групах, робота в парах. Технологія сприяє формуванню навичок як предметних так і загальнонавчальних, виробленню життєвих цінностей, розвитку комунікативних якостей. На етапі актуалізації опорних знань дітям подобається вправа "Хто більше", або "Аукціон". Їм пропонується по черзі швидко проговорювати всі найважливіші поняття та означення даної теми, доповнюючи один одного. При цьому я питання не задаю. Перемагає той, хто сказав останній факт. На етапі закріплення нового матеріалу, наприклад, під час встановлення властивості нерівності трикутника пропоную роботу в парах, учасники яких досліджують скільки різних трикутників можна скласти з чотирьох відрізків різного розміру, спочатку теоретично, а потім практично. Моделями відрізків є смужки кольорового паперу.

        З метою формування у здобувачів освіти комунікативних навичок, розвитку вмінь користуватися дослідницькими прийомами (збирання інформації, висування гіпотез, уміння робити висновки) на своїх уроках впроваджую проектну технологію. Високий рівень практичної спрямованості та зацікавленості в школярів викликали такі проекти – «За сторінками підручника геометрії», «Мовою математики про Т.Г.Шевченка», «Я - бізнесмен», «В пошуках коренів рівняння», Теорема Піфагора" та інші.

      Приділяю значну увагу роботі зі здібними здобувачами освіти, залучаю їх до науково-дослідницької діяльності, готую до участі в математичних конкурсах, олімпіадах. Щорічно мої вихованці є переможцями ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

        Розуміючи, що одне з найбільш  актуальних  завдань, що стоять перед сучасною освітою, — поєднати навчання і виховання в єдиний цілеспрямований виховний процес, як зазначено в Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, намагаюсь на своїх уроках максимально використовувати їх вихований потенціал.

       Виховання почуття патріотизму відкриваються під час проведення тематичних позакласних заходів, присвячених українським математикам; вікторини, конференції, диспути, дискусії, змагання тощо. 

       Виховую в дітей любов до України, її природи, рідного дому, школи, рідної мови шляхом розв’язування задач, у яких мова йде про їх рідний край. Це задачі, що містять історичні дані, відомості про тваринний і рослинний світ регіону, де проживають школярі. Під час розв’язування задач пропоную дітям коментувати виконання дій. Це сприяє розвиткові усного мовлення, формуванню у школярів умінь правильно і грамотно висловлювати свої думки.

       Не зупиняюсь на досягнутому, бо вважаю: постійно знаходитися в творчому пошуку, самовдосконалюватися – це єдиний можливий шлях сучасного вчителя до формування компетентної особистості здобувача освіти, здатної адаптуватися у соціально-економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці. 


Немає коментарів:

Дописати коментар